વર્ષ :- 2021/22 માં સેમ-2 માં નાપાસ થયેલ વિધાર્થીઓને પરીક્ષા ફોર્મ બાબતે સૂચના..

વર્ષ :- 2021/22 માં સેમ-2 માં નાપાસ થયેલ વિધાર્થીઓને પરીક્ષા ફોર્મ બાબતે સૂચના.. અગત્યની સૂચના:- -> બી.એ. સેમેસ્ટર-2 માં નાપાસ થયેલ (ATKT) વિદ્યાર્થીઓનાં પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ-18/02/2023 છે. -> પરીક્ષા ફી- 280રૂ/- -> ડોક્યુમેન્ટ- સેમ-4 ની ફી ની પાવતી અને સેમ-2 ની માર્કશીટ (Online Printed Marksheet લાવવી.) નાપાસ થયેલ વિધાર્થીઓની યાદી જોવા માટે અહી […]

વર્ષ :- 2021/22 માં સેમ-1 માં નાપાસ થયેલ વિધાર્થીઓને પરીક્ષા ફોર્મ બાબતે સૂચના

વર્ષ :- 2021/22 માં સેમ-1 માં નાપાસ થયેલ વિધાર્થીઓને પરીક્ષા ફોર્મ બાબતે સૂચના.. અગત્યની સૂચના:–> બી.એ. સેમેસ્ટર-1 માં નાપાસ થયેલ (ATKT) વિદ્યાર્થીઓનાં પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ-26/12/2022 છે. -> પરીક્ષા ફી-300રૂ/- -> ડોક્યુમેન્ટ- સેમ-1,2,3 ની ફી ની પાવતી અને સેમ-1 ની માર્કશીટ (Online Printed Marksheet લાવવી.) નાપાસ થયેલ વિધાર્થીઓની યાદી જોવા માટે અહી ક્લિક કરો