કોલેજમાંથી મંજૂર થયેલ ફોર્મનું લિસ્ટ જોવા માટે અહી ક્લિક કરો… 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

પરત (Return)  થયેલ ફોર્મનું લિસ્ટ જોવા માટે અહી ક્લિક કરો… 

 

 

Filling Post Metric Scholarship Forms on Digital Gujarat Portal for Academic Year 2022-23 is Open For OBC/EBC/SC/ST  Students.  (From 15/09/2022 to 10/12/2022).