-:કૉલેજની આંતરિક પરીક્ષાના ટોપ ૧૦ તેજસ્વી તારલાઓ:-

Sr. No.

Top-10 Student’s Name Percentage

Merit Class

01

CHAUDHARY ASHABEN MANJIBHAI 92.64 First

02

CHAUDHARY BHAVANABEN RAJABHAI 91.49 Second

03

JUNEJA HAMIRSHAH SUBHANSHAH 91.03 Third

04

CHAUDHARY HITESHBHAI BHARMALBHAI 86.44 Fourth

05

CHAUDHARY RAMESHBHAI HARSANBHAI 84.83 Fifth

06

CHAMAR JINALBEN BHURABHAI 84.60 Sixth

07

CHAUDHARY KINJALBEN CHELABHAI 84.14 Seventh

08

GOHIL GAUTAMBHAI NAGAJIBHAI 83.45 Eighth

09

CHAUDHARY NAVINBHAI JORABHAI 82.76 Ninth

09

CHAUDHARY PINABEN PETHABHAI 82.76 Ninth

10

PARMAR CHETANABEN NATAVARJI 82.07 Tenth